واحد پیگیری

همکاران محترم می توانند موارد درخواستی خود را در کلیه واحدها اعم از طراحی ,چاپ و صحافی بدین طریق پیگیری نموده و از روند انجام امور خود مطلع گردند .